Extra

Eerst het clusteroverleg en vervolgens een afspraak met enkele betrokken wijkbewoners en een paar ambtenaren erbij over een bouwplan, en dan het stafoverleg Leiden-Noord/Zuidwest. B&W vergadert extra om alle amendementen en moties door te nemen die de gemeenteraad gaat indienen. Want de raad vergadert verder vanaf vier uur x92s middags over de begroting 2013.