Maandelijks archief: oktober 2013

Mandje

Na het clusteroverleg is het tijd voor het frequente overleg over de financiële huishouding. Portaal schuift aan om een zogeheten mandje te bespreken om een slinger te kunnen geven aan de diverse renovatie- en nieuwbouwprojecten van deze corporatie. En in de Burgerzaal op het stadhuis is het jaarlijkse ontvangst van alle nieuwe besturen van de Leidse studentenverenigingen. De burgemeester spreekt ze toe; een soort CoBO maar dan omgekeerd. Als laatste stort ik me op de vele mappen en stapels.

WML

De eerste afspraak is met de WML. De Welstands- en Monumentencommissie Leiden functioneert nu zo’n twee jaar en doet dat eigenlijk gewoon goed. Twee leden van de commissie komen langs voor een gesprek over de stand van zaken en voor het aanbieden van het jaarverslag. Een medewerker komt zich strategisch oriënteren en dan schuiven drie raadsleden aan om twee actuele dossiers te bespreken.

Begroting

Het college vergadert en nu voor 5 uur en 1 kwartier. ’s Middags start de vergadering van de raadscommissie L&B over onder andere de begroting 2014.

SSR

Een rustig herfstreces met onder meer een paar vergaderingen, interviews, een sessie met investeerders en een cobo. Vandaag naar de Domstad voor de tweede vergadering van de subcommissie Stedelijke Herverkaveling Omgevingswet. Boeiende materie. Na anderhalve week is Henri weer in charge. Alle rampen-communicatie-apparatuur kan ik hem teruggeven. Eindstand: 2 IBS, 1 HV, 0 rampen. En verder is er het stafoverleg Ruimtelijke Ordening, clusteroverleg, een afspraak met een oud-wethouder ut Delft, mag ik spreken bij de inauguratie van de nieuwe leden van SSR en pak ik het staartje van de fractievergadering mee.

Next

Na het clusteroverleg komt de PKvV langs voor een bespreking, wordt een GBA-incident besproken, schuift een projectontwikkelaar aan, is er het stafoverleg Leiden-Noord/Zuidwest en dan een bewonersfeestje. Het project Skyline van Portaal is klaar. Alle reden om de oplevering te vieren. Ik kan de nieuwe bewoners èn Portaal felicteren. Deze corporatie kent ambitie en gaat op het braakliggende veld ernaast, gelijk door met het project Skyline Next.

En dan is het reces.

Herfstreces!

CPO

Eerst een wethouderspreekuurafspraak en dan op de fiets voor een interviewrondje. Op diverse locaties in en rondom de binnenstad gaan we kijken en kan ik een toelichting geven aan de student-journaliste. Dan taart :-).
De Woonfabriek gaat van start. In de oude conservenfabriek Tieleman en Dros in de binnenstad gaat een groep aan de slag. Het monument wordt via CPO omgetoverd tot een wooncomplex met ca 16 woningen. Het contract wordt getekend en zij geven een toelichting op hun bouwplannen. Heel bijzonder! Het eerste CPO in een te transformeren fabriek in Nederland, uniek. Ik ben blij dat het gelukt is.


Luchtfoto van het huidige complex

Paar telefoontjes, een van de studentenverenigingen schuift aan voor een overleg, een bijeenkomst in het kader van Programma Binnenstad en als laatste de ALV van de VVD Leiden waar het verkiezingsprogramma wordt vastgesteld.

Gebeurt

Na de B&W-vergadering die deze keer 4 uur en 0 kwartier duurt, vergadert de raadscommissie R&R over de Programmabegroting 2014, het Uitvoeringsbesluit Parkeergarages Garenmarkt en Lammermarkt, de Verklaring van geen bedenkingen inzake omgevingsvergunning Zonneveldstraat 10, en het bijgestelde Kaderbesluit inzake de bouw op de Agnes-locatie. Mooie agenda al zeg ik het zelf. Er gebeurt wat in Leiden en da’s goed.

Croissant

Op vrijdag eerst een croissant gepeuzeld met een groep Tweede Kamerleden die in deze regio wonen, een fotoshoot, de raadscommissie voorbereid en ander papierwerk gedaan.
En vandaag is er het stafoverleg parkeergarages, komen twee raadsleden praten, is er het stafoverleg Ruimtelijke Ordening, het clusteroverleg, brengt Ymere een bezoek, komt het ID College overleggen, een interview met Stud071, en de laatste vergadering van deze dag is de fractievergadering.

Projectstructuur

Na het clusteroverleg en het periodieke overleg met de gemeentesecretaris komt een projectleider buurten en dan start het Projectoverleg Financiën. Middels een projectstructuur trek ik vanaf heden een tijd de kar om de financiële organisatie voor één onderdeel van de gemeente te verbeteren. Dit als uitvloeisel van het Verbeterplan van de Financiële Huishouding. Een en ander is opgeschaald en wordt nu in gezamenlijkheid aangepakt. En dus zitten de interne accountant, Middelen en Control, afdeling VAG èn het Servicepunt71 aan èèn tafel bij mij. Periodiek monitoren we nu aan de hand van de planning, de uitvoering van de aanbevelingen en maatregelen die zijn afgesproken.
Dan een periodiek overleg met de burgemeester, een vergadering over Kooiplein, een radio-interview, een deels voedzame maaltijd van de Mac en vervolgens vergadert de gemeenteraad met voor mij op de agenda het toetsingskader voor de Oostvlietpolder.

Stede(n)bouw

De begroting voor 2014 wordt in de raadscommissies behandeld en dus buig ik me over de antwoorden op de technische vragen die in dat kader zijn gesteld door de raadsleden. Dan naar Amersfoort voor een seminar “Stedebouw volgens wethouders” georganiseerd door de Stichting voor Stedebouw. Met deze stichting, experts en zo‘n tien wethouders Bouwen uit de grote steden, discussieren we over de veranderingen in de stedenbouw