Maandelijks archief: november 2013

Groene licht

Na het clusteroverleg bereid ik me voor op de raadsvergadering. Dan naar Utrecht voor de 3e vergadering van de Subcommissie Stedelijke Herverkaveling Omgevinsgwet. We werken verder aan de hoofdlijnen voor een wetsvoorstel en ik kan de casus Lammenschanspark met haar “Ontwikkelstrategie” presenteren. Na een goede maaltijd van Bocconi is er de raadsvergadering met onder meer: aankoop en heruitgifte Wernink terrein zodat op het vrijgekomen terrein voor de periode van ca. 10 jaar ca. 440 tijdelijke studentenwoningen kunnen worden geplaatst; de kredietaanvraag voor het bouwrijp maken nabij Hallenweg 2 en 6; en … (!) het Uitvoeringsbesluit Parkeergarages Garenmarkt en Lammermarkt.

Met dit uitvoeringsbesluit stelt de raad de kredieten beschikbaar ten behoeve van de realisatie van beide parkeergarages.
Met 25 stemmen vòòr geeft de gemeenteraad het definitieve groene licht voor de bouw van de 2 ondergrondse garages. Volgend jaar gaat de schop de grond in!
Binnenkort kunnen Leiden en haar bezoekers eindelijk kwantitatief èn kwalitatief goed parkeren. Een goede en verantwoorde investering die uit het Parkeerfonds wordt gefinancierd.

Over een paar jaar heeft ook Leiden dit soort garages! 🙂

Afgerond

Na een interview hebben we een clinic. De afgelopen jaren heeft een team hard gewerkt aan een binnenstedelijke herontwikkeling. Dat project is afgerond. Voor ons ook, mede middels deze clinic. Daarna stort ik me op de vergadermappen.

Persborrel

De wekelijkse B&W-vergadering van deze keer 4 uur en 0 kwartier inclusief een presentatie, een hoop achterstand wegwerken en een stukje van de jaarlijkse persborrel meepikken.
En dit is blijkbaar mijn 1700e post 🙂

Pfff

De Taskforce Studentenhuisvesting vergadert want hoewel er her en der in de stad fors wordt/gaat worden gebouwd, is de kamernood een hardnekkig fenomeen. Dan een bespreking over de bezwaarschriftencommissie, het stafoverleg Ruimtelijke Ordening, het clusteroverleg, een wethouderspreekuurafspraak, het stafoverleg Parkeergarages, een vergadering van de campagne-stuurgroep en als laatste de fractievergadering. Pfff, het was weer rennen en vliegen vandaag.

Manifest

De vorige Structuurvisie van Leiden is al weer een paar jaar oud. Tijd voor een nieuwe, tijd voor een betere. Een die over de grenzen van thema’s, periodes en besturen heen kijkt. Daar zijn we mee begonnen en vanochtend is er een sessie die moet leiden tot een ruimtelijk manifest over deze agglomeratie; hèt uitgangspunt voor de nieuwe Structuurvisie. Onze gasten zijn: Jacqueline Cramer, Floris Alkemade, en Pieter Tordoir. Onder leiding van onze stadsstedenbouwer Maarten Schmitt buigen we ons over wat ruimtelijk nodig is om deze agglomeratie te laten bloeien. En verder vandaag: een raadslid komt buurten, ik heb het clusteroverleg en een wethouderspreekuurafspraak.

Laakhaven-West

Eerst het reguliere overleg met de huurdersorganisaties en de corporaties. Dan nog werk op het stadhuis en vervolgens op naar Den Haag. Met Nieuw-Leyden, de kavelverkoop aan de Toussaintkade en de transformatie van de voormalige conservenfabriek Tieleman en Dros is Leiden al goed op weg met CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) en PO (particulier opdrachtgeverschap). Op een congres in Den Haag wordt de lat wat hoger gelegd. Namelijk gestapelde bouw met CPO.
De hoogte in dus in plaats van huizen-met-tuin. En dat in Laakhaven-West. Het is jaren geleden dat ik schreef over Laakhaven-West en de Petroleumhaven. En zo kom je het weer tegen :-). Net als veel bekenden vandaag in de Hofstad :-). Fijn weerzien. Samen met onder andere Marnix Norder discussiëren we met onder meer bouwers en architecten over dit thema en de prijswinnaars worden bekend gemaakt. Want er was ook een prijsvraag uitgeschreven. Voor de gestapelde bouw in CPO waren ruim 100 creatieve ideeën ingezonden. Daarvan zijn drie de winnaar: Licht Lucht Ruimte Vrijheid; Tree of life; en Hoge vrijheid. Benieuwd of zoiets dergelijks ook gerealiseerd kan worden. Hoop dat zoiets dergelijks ook gerealiseerd kan worden.

Zorg

De gebruikelijke collegevergadering met deze keer èèn presentatie, duurt 4 uur en 2 kwartier in totaal. Na veel ander werk, mag ik toekijken bij de ondertekening van het nieuwe Sociaal Statuut door de huurdersorganisaties en de corporaties. Goed dat ze er samen uit zijn gekomen; betekent rust aan het stadsvernieuwingsfront.
Aansluitend is het 6e Leidse Woondebat waar collega Roos van Gelderen en ik samen heen gaan. Het onderwerp is “Wonen en zorg”. Hierbij kan je denken aan de scheiding van wonen en zorg, de veranderende indicatiestelling in de zorg, het langer thuis blijven wonen, de gevolgen van de veranderingen in de AWBZ, en de veranderende woonwensen van ouderen. Ouderen kunnen minder makkelijk in een instelling wonen en moeten/willen langer thuis wonen. Dit moet consequenties hebben voor de aanbieders van wonen en zorg in Leiden. Dit wordt echt een thema als je er een beetje in verdiept.


Systeemveranderingen in de zorg die gaan uitstralen


Een wolk aan belangen en instituties


Er gaat veel geld in om


Financiering en gelden gaan schuiven zodat aanbod èn vraag gaan schuiven

Als laatste een cobo. Mijn IBS-dienst is afgelopen met in totaal 2 aanvragen.

Mooi

Na het clusteroverleg, en een interview, en een wethouderspreekuurafspraak, mag ik het stafoverleg Ruimtelijke Ordening voorzitten. En dan een filmpje. In verband met alle (bouw)activiteiten in de wijken van Leiden-Noord wordt er een film gemaakt over Mooi Noord. Rest mij nog de fractievergadering.

Definitely

Eerst natuurlijk het clusteroverleg en dan een wethouderspreekuurafspraak. Na het stafoverleg Leiden-Noord/Zuidwest zit ik voor de 3e keer het tweewekelijkse overleg over de financiële huishouding voor. De loco-secretaris komt buurten en ik bel met de directeur van de SVn. En de raadscommissie RR vergadert.
Een pittige agenda met: een kredietaanvraag voor het bouwrijp maken nabij Hallenweg 2 en 6; een nabespreking van het portefeuillehoudersoverleg Ruimte van Holland-Rijnland; de aankoop en her-uitgifte van het Wernink terrein ten behoeve van de realisatie van 440 tijdelijke units studentenhuisvesting; de verklaring van geen bedenkingen inzake de omgevingsvergunning voor het inbreidingsplan Zijlhof; de evaluatie van het fenomeen “Verklaring van geen bedenkingen”; en last but definitely not least het Uitvoeringsbesluit Parkeergarages Garenmarkt en Lammermarkt. De raad beslist over twee weken over de bouw van twee grote ondergrondse parkeergarages :-).

T-Rex

De beleidscommissie Wonen van de regio vergadert en ik werp een blik op de ontzagwekkende T-Rex. Een replica staat bij het station in het kader van crowdfunding. Onder het motto: “haal de Tyrannosaurus rex naar Leiden”. Ik schuif aan bij het reguliere overleg met de Erfgoedkoepel en JJ, veel ander werk, overleg over Kooiplein, spreek met Epicurus over investeringen, en een cobo.