Maandelijks archief: februari 2014

Aanbesteding

Het leukste overleg van de week: het clusteroverleg ;-). Daarna een wethouderspreekuurafspraak en een interview met het FD, en ik heb een vergadering over de telefonische bereikbaarheid. Na een goede maaltijd van Bocconi vergadert de gemeenteraad. En vandaag was er iets met een aanbesteding :-).

Wereld

Het reguliere overleg over de parkeergarages wordt gevolgd door een sessie met de betrokken medewerkers over het nieuw op te zetten Grondbeleid. De wereld is sinds de laatste nota uit 2005 wel enigszins veranderd, ahum, dus tijd voor een nieuwe met koerswijzigingen. Een projectontwikkelaar komt praten over een bouwplan en een studentenvereniging komt overleggen over haar lustrum, en als laatste een wethouderspreekuurafspraak.

Mum

Een echte vergaderdag met eerst de collegevergadering die 5 uur en 1 kwartier duurt en de laatste vergadering van de raadscommissie RR in deze raadsperiode. En geheel in stijl hebben we een volle agenda! Dus we vergaderen ’s middags en ’s avonds. Over de volgende onderwerpen: het onderhandelingsakkoord tussen Portaal en de gemeente zodat deze corporatie ca. 835 woningen gaat renoveren en bouwen en ca. 60 miljoen euro investeert in Leiden; de Verordening op de woning- en kamerbemiddelingsbureaus die een beter toezicht mogelijk maakt op de particuliere kamer- en woningbemiddelingsbureaus; het bestemmingsplan Dieperhout ten behoeve van woningbouw op de ROC locatie en de westelijke Agneslocatie, het Driestar college, sportaccommodaties op de oostelijke Agneslocatie en een parkeervoorziening voor het Diaconessenhuis; het Uitvoeringsbesluit Agneslocatie voor de bouw van 80 woningen; het Uitvoeringsbesluit Herontwikkeling Lammenschanspark Blok D zodat de 90 starterskoopwoningen die in een mum van tijd waren uitverkocht, worden gebouwd; het Kaderbesluit herinrichting Bètaplein; en het bestemmingsplan woning tussen Vlietweg 74 en 76. Dus.

Los

We beginnen fris en fruitig na het reces met het clusteroverleg. Daarna spreek ik met Frank en de projectleiders over onze bouwplannen. De wijkvereniging komt praten, zo ook de onderzoekers van Deloitte die willen terugblikken. Vervolgens is er nog het stafoverleg Publiekszaken, de campagne-stuurgroep en de fractievergadering. Over een paar dagen barst de campagne echt los!

Tevreden

De bouw van de Lammermarkt-parkeergarage is voorlopig gegund en wel aan het consortium Dura Vermeer – Besix. Goed nieuws voor de stad Leiden. De gunning van de bouw van de Garenmarkt-parkeergarage nadert zijn einde. Ik word daarover geïnformeerd. Daarna ga ik kijken in de Tuinstadwijk waar De Sleutels maar liefst 252 woningen in een goede ketensamenwerking, prachtig renoveert. Goed werk van deze corporatie.
Verder is er het clusteroverleg, besprekingen over het Nii en over het Kooiplein, een gesprek over de VNG, een kennismaking, en na een goede maaltijd van Bocconi vergadert de gemeenteraad. De een-na-laatste raadsvergadering voor de verkiezingen. Met voor mij op de agenda: vaststelling van het bestemmingsplan ‘Trekvliet nabij Corbuloweg’, de ‘Partiële herziening ligplaatsenplan woonschepen 2000 (P13)’ en de omgevingsvergunning ‘Woonschip Corbuloweg’; het bestemmingsplan Oostvlietpolder; het afgeven van een verklaring van (geen) bedenkingen inzake het bouwplan in de Ruime Consciëntiestraat; een onttrekking van middelen uit de reserve ISV-middelen ten behoeve van gebiedsvisies; en  het bestemmingsplan Rijnlandblok. En het Uitvoeringsbesluit Rijnsburgerblok :-)! De verhuur in de Aalmarkt loopt goed, met grote belangrijke winkelketens. Via de webcam zie ik dat de bouw van de studentencampus goed vordert. En over een paar weken gaan op diverse plekken in Noord de heipalen de grond in. Tevreden.

RR

Een bespreking over de verkoop van een pand, even wat anders, en de raadscommissie brengt een werkbezoek aan het nieuwe gebouw van het ROC bij het Centraal Station. We eten daar ook. Want hoewel we nog in ieder geval èèn raadscommsisievergadering te gaan hebben, staan we stil bij het einde van deze raadsperiode. En RR is een relevante en een goede commissie. Echt. Constructief, goede sfeer en bijdragen. Ik denk wel de beste raadscommissie.

1978

Nog maar een paar collegevergaderingen in missionaire status. Zouden we het record sinds 1978 gaan breken?
De vergadering van vandaag duurt 5 uur en 1 kwartier en da’s inclusief een presentatie. Dan komt de universiteit op bezoek voor een bespreking over Geesteswetenschappen. Voor de toekomst van onze kennisstad zijn dit soort projecten van groot belang. Na het KOG en de Beta-faculteit kijken universiteit en gemeente nu naar de Geesteswetenschappen. Een groot gebied zodat de Alpha-studies een goede huisvesting kunnen krijgen, kunnen groeien en floreren, en de ruimtelijke kwaliteit in dit deel van de stad wordt verbeterd.

Na een deels voedzame maaltijd van de Mac vergadert de raadscommissie RR. Een volle agenda met: de Verordening op de woning- en kamerbemiddelingsbureaus die een beter toezicht mogelijk maakt op de particuliere kamer- en woningbemiddelingsbureaus; het bestemmingsplan Dieperhout en het Uitvoeringsbesluit Agneslocatie ten behoeve van woningbouw en zorggerelateerde functies, het Driestar college en een sportaccommodatie en een parkeervoorziening; het bestemmingsplan Rijnlandblok ten behoeve van de nieuwbouw van het ROC ID college aan de Breestraat/Boommarkt; het Kaderbesluit herinrichting Bètaplein; het bestemmingsplan woning tussen Vlietweg 74 en 76; de verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van een omgevingsvergunning Oude Vest 215A; en het bouwplan in de Ruime Consciëntiestraat.

Gevuld

Vandaag loopt Rebecca mee, behalve oud-raadslid voor Student en Stad nu ook medewerker van de VVD-fractie in de Tweede Kamer. Ze loopt mee om te zien hoe het is om wethouder te zijn. Leuk!  We beginnen met het clusteroverleg, Portaal komt praten over hun aan aanpak en plannen in de Zeeheldenbuurt, en een raadslid komt buurten.  Vervolgens zit ik de stafoverleggen Ruimtelijke Ordening en Publiekzaken voor. Op naar de Boommarkt voor een bespreking met Q over hun lustrum. De avond is gevuld met de campagne-stuurgroep en de fractievergadering.

Agglomeratie

Na het clusteroverleg komt de loco-gemeentesecretaris langs voor het periodieke overleg, en dan het frequente overleg tussen Servicepunt71, VAG en Financiën over de financiële huishouding. Omdat Leiden een ruimtelijk manifest en een structuurvisie opstelt voor onze stedelijke agglomeratie, zijn meerdere bijeenkomsten georganiseerd. En vanmiddag is dat er eentje met de wethouders uit de omliggende gemeenten in onze agglomeratie.

Na een goede maaltijd van Bocconi komen twee raadsleden buurten en de raadscommissie L&B vergadert met voor mij geen agendapunten zodat ik me kan storten op de mappen.