Maandelijks archief: februari 2014

1978

Nog maar een paar collegevergaderingen in missionaire status. Zouden we het record sinds 1978 gaan breken?
De vergadering van vandaag duurt 5 uur en 1 kwartier en da’s inclusief een presentatie. Dan komt de universiteit op bezoek voor een bespreking over Geesteswetenschappen. Voor de toekomst van onze kennisstad zijn dit soort projecten van groot belang. Na het KOG en de Beta-faculteit kijken universiteit en gemeente nu naar de Geesteswetenschappen. Een groot gebied zodat de Alpha-studies een goede huisvesting kunnen krijgen, kunnen groeien en floreren, en de ruimtelijke kwaliteit in dit deel van de stad wordt verbeterd.

Na een deels voedzame maaltijd van de Mac vergadert de raadscommissie RR. Een volle agenda met: de Verordening op de woning- en kamerbemiddelingsbureaus die een beter toezicht mogelijk maakt op de particuliere kamer- en woningbemiddelingsbureaus; het bestemmingsplan Dieperhout en het Uitvoeringsbesluit Agneslocatie ten behoeve van woningbouw en zorggerelateerde functies, het Driestar college en een sportaccommodatie en een parkeervoorziening; het bestemmingsplan Rijnlandblok ten behoeve van de nieuwbouw van het ROC ID college aan de Breestraat/Boommarkt; het Kaderbesluit herinrichting Bètaplein; het bestemmingsplan woning tussen Vlietweg 74 en 76; de verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van een omgevingsvergunning Oude Vest 215A; en het bouwplan in de Ruime Consciëntiestraat.

Gevuld

Vandaag loopt Rebecca mee, behalve oud-raadslid voor Student en Stad nu ook medewerker van de VVD-fractie in de Tweede Kamer. Ze loopt mee om te zien hoe het is om wethouder te zijn. Leuk!  We beginnen met het clusteroverleg, Portaal komt praten over hun aan aanpak en plannen in de Zeeheldenbuurt, en een raadslid komt buurten.  Vervolgens zit ik de stafoverleggen Ruimtelijke Ordening en Publiekzaken voor. Op naar de Boommarkt voor een bespreking met Q over hun lustrum. De avond is gevuld met de campagne-stuurgroep en de fractievergadering.

Agglomeratie

Na het clusteroverleg komt de loco-gemeentesecretaris langs voor het periodieke overleg, en dan het frequente overleg tussen Servicepunt71, VAG en Financiën over de financiële huishouding. Omdat Leiden een ruimtelijk manifest en een structuurvisie opstelt voor onze stedelijke agglomeratie, zijn meerdere bijeenkomsten georganiseerd. En vanmiddag is dat er eentje met de wethouders uit de omliggende gemeenten in onze agglomeratie.

Na een goede maaltijd van Bocconi komen twee raadsleden buurten en de raadscommissie L&B vergadert met voor mij geen agendapunten zodat ik me kan storten op de mappen.

Studentenhuisvesting

De stuurgroep Aalmarkt vergadert over de bouw van de Aalmarkt, Green Real Estate schuift aan over de herontwikkeling van het zogeheten Wernink-terrein tot tijdelijke studentenhuisvesting, een interview met de Quintessence, en dan de regio in. De wethouders bouwen&wonen van Holland-Rijnland vergaderen weer eens. En als laatste naar Den Haag voor een bijeenkomst van de Executives Network van de Nassau Group.

Campagne

Na het clusteroverleg en het wekelijkse stafoverleg Ruimtelijke Ordening, even iets anders, en verder nog de campagne-stuurgroep en de fractievergadering.